Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I.  Algemene informatie

1.  Gegevens ggz-aanbieder

Naam praktijk: H.J. Blom, praktijk voor psychiatrie, psychotherapie en psychoanalyse Naam regiebehandelaar: H.J. Blom, psychiater-psychotherapeut.
Naam regiebehandelaar: H.J. Blom, psychiater-psychotherapeut
E-mailadres:   info@praktijkrickblom.nl KvK nummer: 22798323
Website: www.praktijkrickblom.nl

BIG-registraties:
Psychiater 89053281501
Psychotherapeut 59053281516

Overige kwalificaties: kandidaat psychoanalyticus
Basisopleiding: arts, psychiater, psychotherapeut.
AGB-code praktijk: 0395070
AGB-code persoonlijk: 02068053

2.  Werkzaam in:

de gespecialiseerde-ggz

3.  Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

Aandachtsgebieden: mn. Persoonlijkheidsproblematiek/-stoornissen. Stemmingsstoornissen, Angststoornissen, PTSS. ontwikkelingsstoornissen (ADHD en ASS).
Behandelvormen o.a.: farmacotherapie, psychodynamische psychotherapie (zowel de (meer) steunende als (meer) inzichtgevende modaliteiten), psychoanalyse.

4.  Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren):

H.J. Blom, psychiater-psychotherapeut
BIG nr psychiater 89053281501
BIG nr. psychotherapeut 59053281516

5.  Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
Anders:
Samenwerkingsverband met/ consultatieregeling voor huisarten en POH-GGz in de regio Nijmegen.
Samenwerkings- en intervisieverband van vrijgevestigd psychiaters.

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

-Huisartsenpraktijken:
de Kroonsteen/de Vuursteen in Malden en Molenhoek.
Medisch Centrum Mook in Mook.
Medisch Centrum Brakkestein in Nijmegen.
Medisch Centrum St Anna in Nijmegen.

-GZ-Psychologen-/psychotherapeutenpraktijken:
Praktijk Tijhuis voor Kind en Jeugd.
Psychotherapie Malden in Malden.

-Intervisie-, Waarnemings- en Samenwerkingsverband met vrijgevestigd psychiaters in Regio ’s-Hertogenbosch e.o. (VPH) (oa. collega de Kroon, Wetzer, Kool, den Hollander, Janssen, Miltenburg, de Groodt, Slee, de Ruijter en Roels)

-Intervisie- en samenwerkingsverband van psychoanalytische psychotherapeuten/psychoanalytici. Psychoanalytische kern Zuid Nederland.

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Zoals bovenstaand benoemd is er een consultatieregeling voor huisartsen en POH-GGz in de regio. Daarnaast verricht ik ook consultatie en medicatie-advies voor psychologen/psychotherapeuten in de regio. Met mijn vrijgevestigde collega’s (psychiaters en psychotherapeuten) heb ik regelmatig intervisie om complexe casuïstiek te bespreken.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

Patiënten kunnen in eerste instantie buiten kantoortijden en in geval van crisis bij mij terecht, via mijn mobiele telefoonnummer. Tijdens sluiting van de praktijk vanwege vakantie, ziekte o.i.d. heb ik altijd waarneming geregeld bij een van mijn collega’s van waarnemings- en intervisiegroep van vrijgevestigd psychiaters-psychotherapeuten Regio ’s-Hertogenbosch e.o (VPH). In geval van acute nood kunnen patiënten conform de afspraken in de Nederlandse zorgsector altijd een beroep doen of de huisartsenpost die e.v.t. weer de crisisdienst kan inschakelen.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: Omdat ik in principe altijd zelf bereikbaar ben of een waarnemer heb geregeld.

6.  Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?

Ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: VGZ (labels VGZ, IZZ, IZA, UMC, Unive), CZ/Deltalloyd, Menzis, Zilverenkruis Achmea, DSW, Friesland, Multizorg (vele labels vallen daaronder)

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is

Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: www.praktijkrickblom.nl/vergoedingen

7.  Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden

Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en no- show tarief: www.praktijkrickblom.nl/vergoedingen

8.  Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

Intervisie Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden De beroepscode van mijn beroepsvereniging

Link naar website: www.nvvp.net

9.  Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):

De volledige klachtregeling van het samenwerkingsverband van vrijgevestigd psychiaters-psychotherapeuten Regio ’s-Hertogenbosch e.o (VPH) is terug te vinden op mijn website. Daar staat ook de klachtfunctionaris en overige aanspreekpunten in onze vereniging.

Link naar website: www.praktijkrickblom.nl

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij

Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten: Zie antwoord 9A.

De geschillenregeling is hier te vinden

Link naar website: www.praktijkrickblom.nl

10.  Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:

Tijdens sluiting van de praktijk vanwege vakantie, ziekte o.i.d. heb ik altijd waarneming geregeld bij een van mijn collega’s van waarnemings- en intervisiegroep van vrijgevestigd psychiaters- psychotherapeuten Regio ’s-Hertogenbosch e.o (VPH).

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:

Ja

II.  Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11.  Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.praktijkrickblom.nl/werkwijze

12.  Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt): Alles verloopt via mij persoonlijk, bereikbaarheid en aanmelding-/intakeproces is duidelijk beschreven op mijn website. www.praktijkrickblom.nl

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):

Ja

13.  Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door

Naam: HJ Blom, psychiater-psychotherapeut

Generalistische basis ggz:

Geen

Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving

0329 Psychiater
9402  Psychotherapeut

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:

Indien nodig word gebruik gemaakt van; 1. Neuropsychologisch onderzoek bij neuropsycholoog. 2. Laboratoriumonderzoek via huisartsenlab. 3. In intervisie van vrijgevestigd psychiaters- psychotherapeuten wordt diagnostiek en indicatiestelling besproken. 5. Voor second opinions is er een netwerk met “supergespecialiseerde” psychiaters. 6. Met medisch specialisten van Radboud Universitair Medisch Centrum of van Canisius Wilhelmina Ziekenhuis is er zo nodig overleg

14.  Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door

Naam: H.J. Blom, psychiater-psychotherapeut

Generalistische basis ggz:

Geen

Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving

0329 Psychiater
9402 Psychotherapeut

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is

Naam: HJ Blom, psychiater-psychotherapeut

Generalistische basis ggz:

Geen

Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving

0329 Psychiater
9402 Psychotherapeut

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

1. Behandelplan en intakebrief aan huisarts en verwijzer. 2. Gesprek met patiënt zelf over diens behandelplan en indien wenselijk met direct betrokkenen, bij voorkeur altijd in gezamenlijke gesprekken. 3. Patiënt krijgt indien gewenst inzage en zonodig afschriften van stukken uit medisch dossier. 4. Voorlichtingsmateriaal is over het algemeen ook toegangelijk via mijn website of via de site van onze beroepsgroep (www.nvvp.net en www.psychiatrienet.nl)

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

Evaluatie in begin van elk behandelconsult en therapiesessie. Voortgangsbespreking na elke 3 maanden ROM, via Telepsy Specifieke instrumenten ontwikkeld door de beroepsgroep www.nvvp.net

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):

Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: 3 maanden

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

Geregeld informeel mondeling in gesprek (consult, therapiesessie) met vragenlijst CQI via Telepsy

15.  Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:

Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:

Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

16.  Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:

Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:

Ja

III.  Ondertekening

Naam: HJ Blom, psychiater-psychotherapeut Plaats: Malden

Datum: 26-10 ’16

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:

Ja