Privacy statement

Inleiding

H.J. Blom, praktijk voor psychiatrie, psychotherapie en psychoanalyse (hierna genoemd H.J. Blom) gevestigd Zwerfkei 5, 6581 HN te Malden, ingeschreven in het register van de Nederlandse kamer van Koophandel onder nummer 52900592, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en gaat daarom zorgvuldig met uw gegevens om. In deze verklaring vindt u een beschrijving van welke persoonsgegevens H.J. Blom van u verwerkt, voor welke doeleinden, hoe met deze gegevens wordt omgegaan en welke rechten u in dat kader heeft.

Persoonsgegevens

H.J. Blom verzamelt en verwerkt van u de volgende gegevens die tot uw persoon kunnen herleiden:

– NAW gegevens
– overige persoonskenmerken (geslacht, geboortedatum)
– communicatiegegevens (telefoon, e-mail)
– administratiegegevens (zorgverzekeraar, BSN, kopie ID-bewijs)
– administratiegegevens (zorgverzekeraar, BSN, kopie ID-bewijs)
– medische gegevens [gegevens over uw gezondheidstoestand, over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen, huisarts, verwijzer en apotheek]

Doeleinden, verwerkingsgronden en verstrekking aan derden

Voor een goede psychiatrische behandeling is het noodzakelijk dat H.J. Blom een medisch dossier aanlegt en bijhoudt. Het dossier bevat (noodzakelijke en zo beperkt mogelijk) aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier de voor uw behandeling noodzakelijke gegevens opgenomen die H.J. Blom elders, bijvoorbeeld bij een andere medisch specialist, het ziekenhuis of bij de bedrijfsarts met uw toestemming heeft opgevraagd.

Omgekeerd kunnen gegevens uit uw dossier wordt verstrekt aan andere hulpverleners. Zo kunnen bij een verwijzing bijvoorbeeld gegevens aan een medisch specialist, huisarts of apotheker worden verstrekt, tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. Ook kunnen gegevens worden gebruikt voor waarneming/vervanging of voor intercollegiale toetsing.

Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie enaccountantscontrole. Ook worden gegevens uit uw dossier aan derden verstrekt als dat wettelijk of contractueel is voorgeschreven (o.a. zorgverzekeraars). Met zogeheten verwerkers van persoonsgegevens, heeft H.J. Blom een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Als H.J. Blom uw gegevens wil gebruiken voor een ander doel dan hierboven is aangegeven, dan wordt u daarover geïnformeerd en is uw toestemming nodig. Uw toestemming is bijvoorbeeld nodig als uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek. Uw toestemming is niet nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot uw persoon herleidbaar zijn.

H.J. Blom verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden in principe niet langer bewaard dan nodig is voor de doelen zoals hierboven aangegeven of zolang H.J. Blom bij wet verplicht is gegevens te bewaren.

Beveiliging van gegevens

H.J. Blom draagt er door technische en organisatorische maatregelen voor dat uw gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen.

Rechtstreeks bij uw behandeling als behandelaar betrokken hulpverleners hebben ook toegang tot uw gegevens. Voorbeelden zijn de waarnemer en geconsulteerde andere hulpverleners. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze hulpverleners zijn ook verplicht tot geheimhouding.

Voor bezoekers en gebruikers van de digitale kanalen

H.J. Blom legt geen informatie vast met betrekking tot uw bezoekgedrag van de website.

H.J. Blom heeft geen zeggenschap over de inhoud en werking van cookies van derden en is daarvoor ook niet verantwoordelijk. U kunt via uw browser de instellingen voor het plaatsen cookies aanpassen of cookies verwijderen.

De website van H.J. Blom kunnen links naar externe websites en sociale media bevatten. H.J. Blom heeft geen controle over deze externe websites en moedigt u dan ook aan het privacy beleid van desbetreffende website of sociaal medium te bekijken.

H.J. Blom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die de bezoeker, gebruiker of hulpvrager van de website lijdt en die direct of indirect het gevolg is van de aangeboden informatie.

Rechten

Uw rechten in het kader van de verwerking van uw gegevens zijn:

– Recht op inzage

H.J. Blom moet de persoonsgegevens opsturen/delen als u daarom vraagt.

– Recht op rectificatie

Zijn uw gegevens fout doorgegeven, veranderd of door H.J. Blom fout verwerkt? Dan moet H.J. Blom die aanpassen als u daarom vraagt.

– Recht op het indienen van een klacht

Als u een klacht wil indienen, dan gaat dat via Autoriteit Persoonsgegevens.

– Recht op overdracht

Als H.J. Blom een dienst aanbiedt en u besluit om over te stappen op een andere partij, dan heeft u het recht dat de gegevens door H.J. Blom worden overdragen aan die andere partij.

– Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens

U mag aangeven dat uw gegevens die bij H.J. Blom liggen opgeslagen, niet meer worden gebruikt. Voorts heeft u recht om tegen een bepaalde gegevensverwerking bezwaar te maken. H.J. Blom beoordeelt uw verzoek met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die H.J. Blom onderneemt naar aanleiding van uw verzoek of bezwaar. Deze termijn kan H.J. Blom met twee maanden verlengen indien de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat H.J. Blom krijgt daartoe aanleiding geeft. H.J. Blom zal u in dat geval informeren.

Wijzigingen privacy statement

H.J. Blom kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website www.praktijkrickblom.nl gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Vragen

Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u met H.J. Blom opnemen via tel.nr 06-19616344 of per mail via info@praktijkrickblom.nl.